Aanleiding

Bewoners van de buurtschappen Larense Broek en Bekmanshoek – ‘t Veller maken zich zorgen over de mogelijke komst van een windmolenpark. Aanleiding zijn kaartjes waarop 50 windmolens zijn ingetekend in het buitengebied van Laren en Lochem.

“We zijn van mening dat het plaatsen van windmolens een onaanvaardbare impact heeft op onze leefomgeving!”

Klimaatafspraken
Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uit te stoten (in vergelijking met 1990). Dat hebben ze met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons eigen Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken. Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen: Alle sectoren en alle regio’s.

Iedereen doet mee
De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen keuzes maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s gaan werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord. De gemeente Lochem maakt een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, board Cleantech Regio.

Energie van wind, zon en van het gas af
Eén van de klimaatdoelen is het opwekken van schone energie. Ook zullen we onze gebouwen duurzaam moeten verwarmen. Dus: van het gas af. De gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangegeven dat nadenken over schone energie en duurzame warmtebronnen het beste via energieregio’s kan plaatsvinden. De opdracht voor iedere regio is dan ook:

–        Maak een Regionale Energiestrategie
–        Betrek bij het maken van de strategie inwoners en belanghebbenden
–        Maak een bod, waarin staat hoeveel schone energie de regio kan opwekken in 2030
–        Omschrijf hoe de regio omgaat met grote warmtebronnen

Stappenplan
Waar en hoe kunnen we schone energie opwekken met zonneparken en windmolens?

De eerste stap is onderzoeken hoe we als regio schone energie grootschalig kunnen opwekken, opslaan en verdelen. Die energie komt in eerste instantie van zonneparken en windmolens. Deze worden op dit moment gezien als de meest gangbare en beschikbare techniek. Dit leidt tot een concept-RES in het voorjaar van 2020 en een definitieve RES in het voorjaar van 2021.

Verkenningskaarten
De eerste stappen van de Regionale Energiestrategie gaat een verkenningskaart opleveren van de Cleantech Regio. Op deze verkenningskaart staan zoekgebieden, in de vorm van vlekken. Dit zijn gebieden waar energie opgewekt zou kunnen worden met windmolens en/of zonneparken. Ook geeft de kaart een inschatting welke hoeveelheid hernieuwbare energie de regio kan opwekken. De zoekgebieden vormen het uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.

De verkenningskaarten die op sociale media verschenen maakten deel uit van werksessie in het kader van de RES. Lochem werkt hierbij samen binnen de Cleantech Regio. Het is de bedoeling dat gemeenten de komende tijd met inwoners en belangenverenigingen praten over mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.

RES Cleantech kaart

Zorgen
De Stichting Buurtbelangen Larense Broek e.o. heeft begin november een overleg met gemeente Lochem waarbij zij hun zorgen zullen uitspreken over de circulerende verkenningskaarten. ‘We zijn van mening dat het plaatsen van windmolens een onaanvaardbare impact heeft op onze leefomgeving’, zo stelt de organisatie.

Armhoede en Nettelhorst
Op de verkenningskaarten zijn niet alleen windmolens ingetekend in het Larense Broek en Exel. Op de schetsen zijn ook de Armhoede en Nettelhorst ‘in beeld’. Overigens zeggen bronnen dat er meer kaarten aan de orde zijn gekomen en uitsluitend om de mogelijkheden aan te geven. De verkenningskaart dat naar buiten kwam betreft een zogenoemde clusteropstelling. Daarnaast zijn lijnopstellingen en locaties waar de energie wordt opgewekt, dichtbij plekken waar veel vraag is naar energie, aan de orde gekomen.