Lokale energie, wat zijn onze mogelijkheden voor nu en de toekomst!

Foto: Pixabay
Beste buurtgenoten,

Deze week beginnen we met het Energieproject, je kunt nog meedoen!


De eerste avond over energie in onze omgeving op 10 maart. 

Ook dit onderwerp benaderen we vanuit het landschap. We willen meewerken aan duurzame lokale energie, als het past binnen onze mooie woon- en werkomgeving. Welke ideeën hebben we daarover en hoe voeren we die uit? Denk je met ons mee?
 
Aanstaande woensdag 10 maart om 19.30 uur gaan we van start in de BES (Buurt Energie Strategie) werkgroep ENERGIE van, voor en door de inwoners van de Larensebroek in samenwerking met LochemEnergie. We nodigen je van harte uit en we hopen op inspirerende sessies en mooie plannen. Na aanmelding ontvang je een Zoom-link om aan de avond deel te nemen.

Tijdens het eerste overleg gaan we ons aan elkaar voorstellen en willen we de BES nog een keer goed doorspreken in deze groep, verwachtingen delen en de aanpak (stappenplan) doorspreken. Ook zal Gabi Stoffelen van ROM3d, die de energie werkgroep gaat begeleiden, ons de eerste data en kaarten laten zien over de huidige energiebehoefte in het BES gebied. Dus we willen de klokken even gelijk zetten voor een gezamenlijke start van de energie analyse en alvast de eerste resultaten bespreken. Ook de verdere activiteiten van de werkgroep gaan we samen plannen. 
 
Agenda BES werkgroep energie op 10 Maart
– Welkom
– Voorstelrondje 
– Programma van de avond uitleggen 
– BES uitleggen: wat is de BES en wat gaat de werkgroep doen
-Introductie ROM3d
-Stappenplan met data en tot zomervakantie (eind juni)
– waar werken we naar toe
– Eerste analyse van de energie verkenning stap 1: Van brede basis scenario’s en dan trechteren op wat inwoners zelf willen/kunnen
– Ophalen om ervaringen en ideeën van de werkgroepsleden 
– Discussie business case: hoe geld verdienen voor landschap en natuur versterking:
– van klein- naar grootschalige opwekinstallaties
– faire pachtprijs voor energie installaties
– goedkoop krediet
– meer produceren dan zelf nodig en dus verkopen aan dorp Laren
– Planning vervolgactiviteiten:
– Communicatie naar de “achterban” 
– volgende sessies BES werkgroep energie
– bijpraatsessie warmte uit asfalt
– bijpraatsessie over kleinschalige wind

Aanmelden voor 10 maart?
Mail naar: BES@larensebroek.nl. Vanwege Corona is de avond online, we sturen je vooraf een link naar de meeting.
 
Op de hoogte gehouden worden? 
Wij informeren onze buurtbewoners regelmatig via website en nieuwsbrief over de projecten waart we aan werken. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, maar wilt u deze wel ontvangen? Stuur dan een email naar BES@larensebroek.nl

Loarns Landschap, voor behoud en versterking van ons mooie buitengebied

Een Ideeënavond over het Loarns Landschap op 8 maart, Doe je mee? 
We hebben een mooi buitengebied. We wonen en werken er, voelen ons thuis en genieten ervan. Maar hoe ziet dat er in de toekomst uit? Hoe behouden en versterken we dit landschap? Welke ideeën hebben we daarover en hoe voeren we die uit? Denk je met ons mee? Op 8 maart om 19.30 is er een eerste ideeënavond.
 
Het project Loarns Landschap
Om ons buitengebied ook voor de toekomst te behouden en te versterken, starten we het project Loarns Landschap. We kijken hoe ons landschap in elkaar steekt, hoe het is ontstaan en denken na over de toekomst. Welke wensen en ideeën hebben we? Bij voorkeur doen we dit met buurtbewoners die wonen en werken in ons gebied. Thema’s die in het project aan bod komen zijn: landschap/ buitengebied erfgoed, cultuurhistorie, streekgeschiedenis toegankelijkheid en recreatie ecologie/ biodiversiteit educatie, betrekken van de jeugd.
  
Ook uitvoeren
Het blijft niet alleen bij praten. Ook het uitvoeren van projecten hoort bij het project. Enkele voorbeeldprojecten uit andere plaatsen zijn: inzaaien van bermen, aanplant van erven, vastleggen van streekverhalen, herstel wandelpaden, aanleg en herstel knotwilgen, streekeigen inrichten van erven en gronden, ervencursus, zaaien van granen, onderhouden van houtwallen, aanleggen van zwaluwoeverwal, herstellen van historisch landschap, oppakken van achterstallig onderhoud. Misschien bedenken we voor het Larense Broek e.o. nog wel andere projecten. De keuze is aan ons. 
 
Stichting landschapsbeheer Gelderland (SLG)
Het project “Loarns Landschap” is een zogenaamd Levend Landschapsproces van SLG. Het is een project wat op meerdere plaatsen in Nederland met succes is doorlopen. Het is streekgericht, ambities en ideeën komen uit het dorp, bewoners voeren samen uit. De kosten voor het project worden gedragen door de provincie Gelderland en de gemeente Lochem. 
 
Wat doen we met de uitkomsten?
Die gebruiken we voor de Buurt Energie Strategie, en de Gemeente Lochem gebruikt het voor haar omgevingsvisie.
 
Wat gaan we doen?
Het project ziet er als volgt uit.Op 8 maart is er een eerste ideeënavond. We vertellen wat meer over het project “Loarns Landschap”, welke partijen betrokken zijn en SLG geeft een eerste presentatie over wat nu kenmerkend is voor ons buitengebied. Op 25 maart is er een tweede avond waarop SLG toelicht hoe ons buitengebied is ontstaan, en hoe dit historisch is gegroeid. Ook tijdens deze avond kunt u ideeën inbrengen. Ondertussen is het voor buurtbewoners mogelijk om via de website ook ideeën aan te dragen. Hiervoor maken we een speciaal formulier op onze website larensebroek.nlOp 9 april organiseren we een velddag. Tijden deze dag gaan we letterlijk met elkaar door ons buitengebied om kenmerkende plekken in beeld te brengen. Deze dag kan alleen doorgaan als de  corona maatregelen dit toelaten. Eind april organiseren we een (digitale) uitwerkavond. Welke ideeën zijn ingediend? Kunnen ze nog iets verder uitgewerkt worden? Zijn er mensen die bij de realisatie van de ideeën betrokken willen worden?Na het verzamelen van de ideeën neemt de werkgroep contact op met instanties die wellicht kunnen helpen de plannen werkelijkheid te maken: gemeente, waterschap en in dit geval ook Lochem Energie. Als duidelijk waar kansen liggen, wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die wordt terug gemeld aan de buurt. En dan gaan we echt aan de slag! 

De ideeënavond op 8 maart
We zijn op zoek naar 20 tot 30 buurtbewoners die op 8 maart mee willen doen aan de eerste ideeenavond. Het is de bedoeling dat het vooral een leuke interessante avond wordt. Met interessante informatie voor zowel inwoners die in het gebied zijn geboren als die er later zijn komen wonen. De avond is bedoeld als een eerste inventarisatie. Je zit dus nergens aan vast. 
 
Aanmelden voor 8 maart?
Mail naar: BES@larensebroek.nl. Vanwege Corona is de avond online, we sturen je vooraf een link naar de meeting.
 
Op de hoogte gehouden worden? 
Wij informeren onze buurtbewoners regelmatig via website en nieuwsbrief over de projecten waart we aan werken. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, maar wilt u deze wel ontvangen? Stuur dan een email naar BES@larensebroek.nl