Nieuws

Lokale energie, wat zijn onze mogelijkheden voor nu en de toekomst!

Foto: Pixabay
Beste buurtgenoten,

Deze week beginnen we met het Energieproject, je kunt nog meedoen!


De eerste avond over energie in onze omgeving op 10 maart. 

Ook dit onderwerp benaderen we vanuit het landschap. We willen meewerken aan duurzame lokale energie, als het past binnen onze mooie woon- en werkomgeving. Welke ideeën hebben we daarover en hoe voeren we die uit? Denk je met ons mee?
 
Aanstaande woensdag 10 maart om 19.30 uur gaan we van start in de BES (Buurt Energie Strategie) werkgroep ENERGIE van, voor en door de inwoners van de Larensebroek in samenwerking met LochemEnergie. We nodigen je van harte uit en we hopen op inspirerende sessies en mooie plannen. Na aanmelding ontvang je een Zoom-link om aan de avond deel te nemen.

Tijdens het eerste overleg gaan we ons aan elkaar voorstellen en willen we de BES nog een keer goed doorspreken in deze groep, verwachtingen delen en de aanpak (stappenplan) doorspreken. Ook zal Gabi Stoffelen van ROM3d, die de energie werkgroep gaat begeleiden, ons de eerste data en kaarten laten zien over de huidige energiebehoefte in het BES gebied. Dus we willen de klokken even gelijk zetten voor een gezamenlijke start van de energie analyse en alvast de eerste resultaten bespreken. Ook de verdere activiteiten van de werkgroep gaan we samen plannen. 
 
Agenda BES werkgroep energie op 10 Maart
– Welkom
– Voorstelrondje 
– Programma van de avond uitleggen 
– BES uitleggen: wat is de BES en wat gaat de werkgroep doen
-Introductie ROM3d
-Stappenplan met data en tot zomervakantie (eind juni)
– waar werken we naar toe
– Eerste analyse van de energie verkenning stap 1: Van brede basis scenario’s en dan trechteren op wat inwoners zelf willen/kunnen
– Ophalen om ervaringen en ideeën van de werkgroepsleden 
– Discussie business case: hoe geld verdienen voor landschap en natuur versterking:
– van klein- naar grootschalige opwekinstallaties
– faire pachtprijs voor energie installaties
– goedkoop krediet
– meer produceren dan zelf nodig en dus verkopen aan dorp Laren
– Planning vervolgactiviteiten:
– Communicatie naar de “achterban” 
– volgende sessies BES werkgroep energie
– bijpraatsessie warmte uit asfalt
– bijpraatsessie over kleinschalige wind

Aanmelden voor 10 maart?
Mail naar: BES@larensebroek.nl. Vanwege Corona is de avond online, we sturen je vooraf een link naar de meeting.
 
Op de hoogte gehouden worden? 
Wij informeren onze buurtbewoners regelmatig via website en nieuwsbrief over de projecten waart we aan werken. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, maar wilt u deze wel ontvangen? Stuur dan een email naar BES@larensebroek.nl

Loarns Landschap, voor behoud en versterking van ons mooie buitengebied

Een Ideeënavond over het Loarns Landschap op 8 maart, Doe je mee? 
We hebben een mooi buitengebied. We wonen en werken er, voelen ons thuis en genieten ervan. Maar hoe ziet dat er in de toekomst uit? Hoe behouden en versterken we dit landschap? Welke ideeën hebben we daarover en hoe voeren we die uit? Denk je met ons mee? Op 8 maart om 19.30 is er een eerste ideeënavond.
 
Het project Loarns Landschap
Om ons buitengebied ook voor de toekomst te behouden en te versterken, starten we het project Loarns Landschap. We kijken hoe ons landschap in elkaar steekt, hoe het is ontstaan en denken na over de toekomst. Welke wensen en ideeën hebben we? Bij voorkeur doen we dit met buurtbewoners die wonen en werken in ons gebied. Thema’s die in het project aan bod komen zijn: landschap/ buitengebied erfgoed, cultuurhistorie, streekgeschiedenis toegankelijkheid en recreatie ecologie/ biodiversiteit educatie, betrekken van de jeugd.
  
Ook uitvoeren
Het blijft niet alleen bij praten. Ook het uitvoeren van projecten hoort bij het project. Enkele voorbeeldprojecten uit andere plaatsen zijn: inzaaien van bermen, aanplant van erven, vastleggen van streekverhalen, herstel wandelpaden, aanleg en herstel knotwilgen, streekeigen inrichten van erven en gronden, ervencursus, zaaien van granen, onderhouden van houtwallen, aanleggen van zwaluwoeverwal, herstellen van historisch landschap, oppakken van achterstallig onderhoud. Misschien bedenken we voor het Larense Broek e.o. nog wel andere projecten. De keuze is aan ons. 
 
Stichting landschapsbeheer Gelderland (SLG)
Het project “Loarns Landschap” is een zogenaamd Levend Landschapsproces van SLG. Het is een project wat op meerdere plaatsen in Nederland met succes is doorlopen. Het is streekgericht, ambities en ideeën komen uit het dorp, bewoners voeren samen uit. De kosten voor het project worden gedragen door de provincie Gelderland en de gemeente Lochem. 
 
Wat doen we met de uitkomsten?
Die gebruiken we voor de Buurt Energie Strategie, en de Gemeente Lochem gebruikt het voor haar omgevingsvisie.
 
Wat gaan we doen?
Het project ziet er als volgt uit.Op 8 maart is er een eerste ideeënavond. We vertellen wat meer over het project “Loarns Landschap”, welke partijen betrokken zijn en SLG geeft een eerste presentatie over wat nu kenmerkend is voor ons buitengebied. Op 25 maart is er een tweede avond waarop SLG toelicht hoe ons buitengebied is ontstaan, en hoe dit historisch is gegroeid. Ook tijdens deze avond kunt u ideeën inbrengen. Ondertussen is het voor buurtbewoners mogelijk om via de website ook ideeën aan te dragen. Hiervoor maken we een speciaal formulier op onze website larensebroek.nlOp 9 april organiseren we een velddag. Tijden deze dag gaan we letterlijk met elkaar door ons buitengebied om kenmerkende plekken in beeld te brengen. Deze dag kan alleen doorgaan als de  corona maatregelen dit toelaten. Eind april organiseren we een (digitale) uitwerkavond. Welke ideeën zijn ingediend? Kunnen ze nog iets verder uitgewerkt worden? Zijn er mensen die bij de realisatie van de ideeën betrokken willen worden?Na het verzamelen van de ideeën neemt de werkgroep contact op met instanties die wellicht kunnen helpen de plannen werkelijkheid te maken: gemeente, waterschap en in dit geval ook Lochem Energie. Als duidelijk waar kansen liggen, wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die wordt terug gemeld aan de buurt. En dan gaan we echt aan de slag! 

De ideeënavond op 8 maart
We zijn op zoek naar 20 tot 30 buurtbewoners die op 8 maart mee willen doen aan de eerste ideeenavond. Het is de bedoeling dat het vooral een leuke interessante avond wordt. Met interessante informatie voor zowel inwoners die in het gebied zijn geboren als die er later zijn komen wonen. De avond is bedoeld als een eerste inventarisatie. Je zit dus nergens aan vast. 
 
Aanmelden voor 8 maart?
Mail naar: BES@larensebroek.nl. Vanwege Corona is de avond online, we sturen je vooraf een link naar de meeting.
 
Op de hoogte gehouden worden? 
Wij informeren onze buurtbewoners regelmatig via website en nieuwsbrief over de projecten waart we aan werken. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, maar wilt u deze wel ontvangen? Stuur dan een email naar BES@larensebroek.nl

De Buurt Energie Strategie krijgt vorm!

In de nieuwsbrief van 11 november jl. hebben we jullie geïnformeerd over de Buurt Energie Strategie (BES). Omdat de planvorming doorgaat en protesteren tegen de plannen alleen niet voldoende is maken we zelf een plan voor de buurt. Een plan waarin het niet alléén gaat om het vinden van locaties voor grootschalig wind en zon. In dit plan gaat het om het welzijn van de inwoners, lokale economie (waaronder landbouw en toerisme) natuur, en landschap. Met daarbij een koppeling met kansen voor het opwekken – en besparen van energie. 

Financiering rond/ samenwerking met partijen

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we in gesprek waren met zowel LochemEnergie als Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor expertise en begeleiding bij de uitvoering van de BES. Beide organisaties zijn hier inmiddels toe bereid. De noodzakelijke financiering voor de uitvoering van het plan van circa € 25.000 wordt gedekt door een bijdrage van de gemeente Lochem en het ECCO project van LochemEnergie. 

Trouw aan onze uitgangspunten

Uitgangspunt bij de uitvoering blijft dat we als Stichting trouw blijven aan onze doelstellingen die staan voor het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu van mensen, flora en fauna. 

We zijn en blijven tegen grootschalige verstorende elementen die ons gebied bedreigen, maar willen onderzoeken waar kansen liggen voor het besparen en opwekken van energie. Dit met behoud van de waardevolle functies en karakteristieken die onze leefomgeving zo waardevol maken.

Foto: Ellen Schierboom

Tijdsdruk 

Er zit wel enige tijdsdruk op het proces. Dit heeft alles te maken met het RES 1.0 bod van de CleanTech regio dat in juni wordt uitgebracht. Een bod waarin dus wordt aangegeven hoeveel energie er opgewekt kan worden in de gemeente Lochem (waaronder het Larensebroek). We gaan dan ook voortvarend aan de slag. Dit vraagt wel om enige inzet van zowel het bestuur als de buurtbewoners voor de komende periode. Wat het extra complex maakt is dat we natuurlijk rekening te houden hebben met de corona maatregelen. We zullen dan ook veel zaken online moeten regelen. 

Meedoen?

De komende tijd wordt u als inwoner van de buurt meerdere malen gevraagd om uw mening. We zijn ook op zoek naar een aantal buurtbewoners die in de periode maart – juni wat intensiever betrokken willen zijn. Het gaat dan om een werkgroep voor landschap en een werkgroep voor energie. De planning is dat deze werkgroepen voor het eerst een (online- coronaproof) meeting hebben op 8 en 10 maart. Wij zijn heel erg blij met jullie deelname. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten. 

Verder informatie

Op korte termijn volgt er meer informatie over de stappen in dit project en de wijze waarop jullie betrokken kunnen zijn bij deze unieke ontwikkeling.

Heb je nu al vragen? Mail ze naar: BES@larensebroek.nl

Meld je aan voor de bewonersavonden!

Op 3 en 10 Februari houdt de Gemeente Lochem digitale bewonersavonden over zon- en windenergie in onze regio.

Het is belangrijk uw stem te laten horen. Hoe meer mensen zich aanmelden des te beter!

De avond bestaat uit twee delen;

  1. gezamenlijk gedeelte

Hierbij praat de gemeente ons o.a. bij over de resultaten van het online onderzoek. Ook zal de wethouder uw vragen beantwoorden die u van te voren bij uw aanmelding kunt indienen. Ook via de chat kunt u vragen stellen tijdens de avond. 

  1. gesprekken in kleine groepen

Bij deel 2 kunt u aangeven wat u belangrijk vindt bij plannen voor zon- en windenergie in onze gemeente. U kunt zich inschrijven op 4 onderwerpen:

  1. In het belang van Lochem: hoe zorgen we dat de inwoners/ bedrijven van lochhem profiteren van de opwek van energie
  2. Rekening houden met omwonenden: hoe zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving is
  3. Met respect voor natuur en landschap: hoe gaan we om met de natuurlijk en ons landschap en hoe bewaken we dat?
  4. In overleg met elkaar: wanneer en hoe moeten omwonenden betrokken worden

De avonden zijn op woensdag 3 februari en woensdag 10 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Op 24 maart is er een terugkomavond. Dan presenteert de gemeente de resultaten en is er een toelichting op welke manier de opmerkingen van bewoners zijn verwerkt.Meld je aan door een email te sturen naar:

windenzon@lochem.nl  

of via het 
digitale aanmeldformulier

Nu is het moment om je mening te laten horen!